Concept : Nederlands / English / Deutsch

 

VOOR DE NEDERLANDSTALIGE VRIENDEN


 

Om de landschappelijke, natuurlijke en bouwkundige rijkdommen van Rixensart in beeld te brengen, heeft Eric de SÉJOURNET in april 2008, OBJECTIF RIXENSART in het leven geroepen. Vandaag brengen 158 fotografen hun aandeel met meer dan 3800 van hun beste foto's.

 Seizoen in, seizoen uit, elk van hen heeft een originele kijk op Rixensart, Genval en Rosières.

Deze fotoblog verrijkt zich regelmatig met nieuwe foto’s vergezeld van een passend citaat, spreuk of gedicht.

De foto's worden op verzoek of met instemming van de deelnemende fotografen op OBJECTIF RIXENSART verspreidt. De intellectuele eigendom van deze is beschermd onder de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Hun werken zijn NIET copyright-vrij en behoren tot de respectievelijke auteurs. Elke reproductie van deze foto's is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de auteur. Het kan worden aangevraagd via e-mail aan OBJECTIF RIXENSART. Deze laatste is niet verantwoordelijk voor onrechtmatig gebruik van deze foto's.

Op 10 november 2009 werd OBJECTIF RIXENSART door een gezamenlijke jury van het WAALSE GEWEST en de KONING BOUDEWIJNSTICHTING beloond. Deze prijs beoogt de ondersteuning van actief lokaal burgerschap en moedigt burgers aan, om samen met anderen, voor een meer gemeenschappelijk of vriendelijk lokaal leven op te treden of om hun leefomgeving te verbeteren. Deze erkenning wordt aan alle fotografen van OBJECTIF RIXENSART opgedragen. 
 Stuur uw beste foto’s per mail aan eric.de.sejournet(at)gmail.com. Met dank voor uw bijdrage.  

________________________________

 

FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS

 

OBJECTIF RIXENSART has been created in April 2008 by Eric de SÉJOURNET to highlight landscape, natural and architectural heritage of Rixensart, Genval and Rosières. Today 158 photographers share more than 3800 of their best photos. Capturing light and shadows over the seasons, their original views contribute to the photodiversity of this blog.

Moreover, it’s regularly enriched with new photos accompanied by an appropriate quote, saying or poem.

The photos are posted on OBJECTIF RIXENSART upon request or with the consent of the participating photographers. The intellectual property is protected under the Act of June 30, 1994 on copyright and related rights. Their works are NOT copyright-free and belong to their respective authors. Any reproduction of these photographs is prohibited unless written permission from the author. It can be requested by email to OBJECTIF RIXENSART. It is not responsible for illegal use of these photos.

On 10. November 2009, OBJECTIF RIXENSART was awarded by a joint jury of the WALLOON REGION and the KING BAUDOUIN FOUNDATION. They aim to support local active citizenship and encourages citizens to act with others to make local life more caring, friendlier, or to improve their living environment. This award is dedicated to all photographers who make OBJECTIF RIXENSART possible.

Please, send your best photos via email to eric.de.sejournet(at)gmail.com. Thank you for your contribution.

 

______________________________

 

FÜR DIE DEUTSCHEN FREUNDE


 

OBJECTIF RIXENSART wurde im April 2008 von Eric de SÉJOURNET erstelt, um die Landschaft, der natürlichen und architektonischen Eigenschaften von Rixensart, Genval und Rosières zu hervorheben. Heute mehr als 158 Fotografen teilen mehr als 3800 ihrer besten Bilder. Jeder von ihnen hat über die Jahreszeiten einen original Blick auf Rixensart, Genval und Rosières.

Dieser Fotoblog ist regelmässig bereichert mit neuen Fotos mit eine entsprechende Zitat, Sprichwort oder Gedicht.

Die Fotos sind auf OBJECTIF RIXENSART auf Antrag oder mit Zustimmung der beteiligten Fotografen. Das geistige Eigentum ist gemäß dem Gesetz vom 30. Juni 1994 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Ihre Werke sind NICHT Copyright-frei und gehören ihren jeweiligen Autoren. Eine Vervielfältigung dieser Fotos ist untersagt, es sei denn, die schriftliche Genehmigung des Autors. Es kann per E-Mail an OBJECTIF RIXENSART angefragt werden. Letzteres ist nicht verantwortlich für die illegale Verwendung dieser Bilder.

Am 10. November 2009, wurde OBJECTIF RIXENSART von einem gemeinsamen Jury der WALLONISCHEN REGION und der KONIG-BAUDOUIN-STIFTUNG belohnt. Sie ziehlen darauf ab lokale Bürgerschaft zu unterstützen und ermutigen die Bürger, mit anderen zu handeln, um das lokale Leben oder ihr Lebensumfeld zu verbessern. Diese Anerkennung geht zu alle Fotografen von OBJECTIF RIXENSART.

Bitte schicken Sie Ihre besten Fotos per E-Mail an eric.de.sejournet(at)gmail.com. Vielen Dank für Ihren Beitrag.

Photographie | OBJECTIF RIXENSART Édition | Eric de Séjournet © 2008-2018

Les commentaires sont fermés.